ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Armoracia rusticana G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. LC

 
Brassicaceae 100 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Armoracia rusticana
Armoracia rusticana
Armoracia rusticana
Armoracia rusticana

Aschersoniodoxa cachensis (Speg.) Al-Shehbaz LC

 
Brassicaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aschersoniodoxa cachensis
Aschersoniodoxa cachensis
Aschersoniodoxa cachensis
Aschersoniodoxa cachensis

Brassica juncea (L.) Czern.

 
Brassicaceae 692 588 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassica juncea
Brassica juncea
Brassica juncea
Brassica juncea

Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch LC

 
Brassicaceae 7 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassica nigra
Brassica nigra
Brassica nigra
Brassica nigra

Brassica oleracea L. DD

 
Brassicaceae 6,499 5,430 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassica oleracea
Brassica oleracea
Brassica oleracea
Brassica oleracea

Brassica rapa L.

 
Brassicaceae 2,185 1,643 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassica rapa
Brassica rapa
Brassica rapa
Brassica rapa
Brayopsis monimocalyx

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

 
Brassicaceae 6,753 5,345 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris

Cardamine bonariensis Pers.

 
Brassicaceae 23 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cardamine bonariensis
Cardamine bonariensis
Cardamine bonariensis
Cardamine bonariensis

Draba discoidea Wedd.

 
Brassicaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Draba discoidea

Draba lapaziana Al-Shehbaz

 
Brassicaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Draba lapaziana
Draba lapaziana
Draba lapaziana
Draba lapaziana

Eruca vesicaria (L.) Cav.

 
Brassicaceae 1,769 1,369 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eruca vesicaria
Eruca vesicaria
Eruca vesicaria
Eruca vesicaria

Erysimum cheiri (L.) Crantz

 
Brassicaceae 3,832 3,005 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erysimum cheiri
Erysimum cheiri
Erysimum cheiri
Erysimum cheiri

Lepidium bonariense L.

 
Brassicaceae 67 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lepidium bonariense
Lepidium bonariense
Lepidium bonariense
Lepidium bonariense

Lepidium didymum L.

 
Brassicaceae 992 707 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lepidium didymum
Lepidium didymum
Lepidium didymum
Lepidium didymum

Lepidium sativum L.

ആശാളി
Brassicaceae 504 408 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lepidium sativum
Lepidium sativum
Lepidium sativum
Lepidium sativum

Lobularia maritima (L.) Desv.

 
Brassicaceae 9,796 8,138 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lobularia maritima
Lobularia maritima
Lobularia maritima
Lobularia maritima

Lunaria annua L.

 
Brassicaceae 13,721 11,078 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lunaria annua
Lunaria annua
Lunaria annua
Lunaria annua

Mancoa hispida Wedd.

 
Brassicaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mancoa hispida
Mancoa hispida

Nasturtium officinale W.T. Aiton LC

 
Brassicaceae 51 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nasturtium officinale
Nasturtium officinale
Nasturtium officinale
Nasturtium officinale

Raphanus sativus L.

 
Brassicaceae 1,590 1,271 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Raphanus sativus
Raphanus sativus
Raphanus sativus
Raphanus sativus

Rapistrum rugosum (L.) All.

 
Brassicaceae 1,741 1,241 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rapistrum rugosum
Rapistrum rugosum
Rapistrum rugosum
Rapistrum rugosum

Rorippa nana (Schltdl.) J.F. Macbr.

 
Brassicaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Rorippa nana

Sisymbrium irio L.

 
Brassicaceae 1,581 1,031 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sisymbrium irio
Sisymbrium irio
Sisymbrium irio
Sisymbrium irio

Sisymbrium officinale (L.) Scop.

 
Brassicaceae 4,262 2,883 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sisymbrium officinale
Sisymbrium officinale
Sisymbrium officinale
Sisymbrium officinale

Sisymbrium orientale L.

 
Brassicaceae 243 136 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sisymbrium orientale
Sisymbrium orientale
Sisymbrium orientale
Sisymbrium orientale

Thlaspi arvense L.

 
Brassicaceae 1,892 1,443 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Thlaspi arvense
Thlaspi arvense
Thlaspi arvense
Thlaspi arvense