ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Armoracia rusticana G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. LC

 
Brassicaceae 82 62 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Armoracia rusticana
Armoracia rusticana
Armoracia rusticana
Armoracia rusticana

Aschersoniodoxa cachensis (Speg.) Al-Shehbaz LC

 
Brassicaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aschersoniodoxa cachensis
Aschersoniodoxa cachensis
Aschersoniodoxa cachensis
Aschersoniodoxa cachensis

Brassica juncea (L.) Czern.

 
Brassicaceae 449 385 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassica juncea
Brassica juncea
Brassica juncea
Brassica juncea

Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch LC

 
Brassicaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassica nigra
Brassica nigra
Brassica nigra

Brassica oleracea L. DD

 
Brassicaceae 4,612 3,859 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassica oleracea
Brassica oleracea
Brassica oleracea
Brassica oleracea

Brassica rapa L.

കനോല
Brassicaceae 1,606 1,233 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassica rapa
Brassica rapa
Brassica rapa
Brassica rapa

Brayopsis monimocalyx O.E. Schulz VU

 
Brassicaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Brayopsis monimocalyx

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

 
Brassicaceae 5,453 4,397 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris

Cardamine bonariensis Pers.

 
Brassicaceae 23 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cardamine bonariensis
Cardamine bonariensis
Cardamine bonariensis
Cardamine bonariensis

Draba discoidea Wedd.

 
Brassicaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Draba discoidea

Draba lapaziana Al-Shehbaz

 
Brassicaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Draba lapaziana
Draba lapaziana
Draba lapaziana
Draba lapaziana

Eruca vesicaria (L.) Cav.

 
Brassicaceae 1,308 994 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eruca vesicaria
Eruca vesicaria
Eruca vesicaria
Eruca vesicaria

Erysimum cheiri (L.) Crantz

 
Brassicaceae 2,808 2,233 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erysimum cheiri
Erysimum cheiri
Erysimum cheiri
Erysimum cheiri

Lepidium bonariense L.

 
Brassicaceae 55 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lepidium bonariense
Lepidium bonariense
Lepidium bonariense
Lepidium bonariense

Lepidium didymum L.

 
Brassicaceae 716 511 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lepidium didymum
Lepidium didymum
Lepidium didymum
Lepidium didymum

Lepidium sativum L.

ആശാളി
Brassicaceae 344 268 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lepidium sativum
Lepidium sativum
Lepidium sativum
Lepidium sativum

Lobularia maritima (L.) Desv.

 
Brassicaceae 7,256 6,086 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lobularia maritima
Lobularia maritima
Lobularia maritima
Lobularia maritima

Lunaria annua L.

 
Brassicaceae 10,325 8,381 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lunaria annua
Lunaria annua
Lunaria annua
Lunaria annua

Mancoa hispida Wedd.

 
Brassicaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mancoa hispida
Mancoa hispida

Nasturtium officinale W.T. Aiton LC

 
Brassicaceae 32 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nasturtium officinale
Nasturtium officinale
Nasturtium officinale
Nasturtium officinale

Raphanus sativus L.

 
Brassicaceae 978 780 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Raphanus sativus
Raphanus sativus
Raphanus sativus
Raphanus sativus

Rapistrum rugosum (L.) All.

 
Brassicaceae 1,197 867 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rapistrum rugosum
Rapistrum rugosum
Rapistrum rugosum
Rapistrum rugosum

Rorippa nana (Schltdl.) J.F. Macbr.

 
Brassicaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Rorippa nana

Sisymbrium irio L.

 
Brassicaceae 1,192 791 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sisymbrium irio
Sisymbrium irio
Sisymbrium irio
Sisymbrium irio

Sisymbrium officinale (L.) Scop.

 
Brassicaceae 3,430 2,320 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sisymbrium officinale
Sisymbrium officinale
Sisymbrium officinale
Sisymbrium officinale

Sisymbrium orientale L.

 
Brassicaceae 207 115 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sisymbrium orientale
Sisymbrium orientale
Sisymbrium orientale
Sisymbrium orientale

Thlaspi arvense L.

 
Brassicaceae 1,409 1,091 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Thlaspi arvense
Thlaspi arvense
Thlaspi arvense
Thlaspi arvense