ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Puya herzogii Wittm. LC

 
Bromeliaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Puya herzogii
Puya herzogii
Puya herzogii
Puya herzogii

Puya meziana Wittm.

 
Bromeliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Puya meziana

Tillandsia capillaris Ruiz & Pav. LC

 
Bromeliaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Tillandsia capillaris
Tillandsia capillaris

Tillandsia duratii Vis.

 
Bromeliaceae 10 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tillandsia duratii
Tillandsia duratii
Tillandsia duratii
Tillandsia duratii

Tillandsia pedicellata (Mez) A. Cast.

 
Bromeliaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tillandsia pedicellata
Tillandsia pedicellata
Tillandsia pedicellata
Tillandsia pedicellata

Tillandsia recurvata (L.) L.

 
Bromeliaceae 410 391 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tillandsia recurvata
Tillandsia recurvata
Tillandsia recurvata
Tillandsia recurvata

Tillandsia usneoides (L.) L. LC

 
Bromeliaceae 577 506 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tillandsia usneoides
Tillandsia usneoides
Tillandsia usneoides
Tillandsia usneoides