ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Austrocylindropuntia subulata (Muehlenpf.) Backeb. LC

 
Cactaceae 1,280 1,161 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Austrocylindropuntia subulata
Austrocylindropuntia subulata
Austrocylindropuntia subulata
Austrocylindropuntia subulata

Austrocylindropuntia vestita (Salm-Dyck) Backeb. LC

 
Cactaceae 107 94 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Austrocylindropuntia vestita
Austrocylindropuntia vestita
Austrocylindropuntia vestita
Austrocylindropuntia vestita

Cumulopuntia boliviana (Salm-Dyck) F. Ritter LC

 
Cactaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cumulopuntia boliviana
Cumulopuntia boliviana
Cumulopuntia boliviana
Cumulopuntia boliviana

Echinopsis bridgesii Salm-Dyck LC

 
Cactaceae 254 202 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echinopsis bridgesii
Echinopsis bridgesii
Echinopsis bridgesii
Echinopsis bridgesii

Lobivia backebergii (Werderm.) Backeb.

 
Cactaceae 18 1 നിരീക്ഷണം
Lobivia backebergii
Lobivia backebergii
Lobivia backebergii
Lobivia backebergii

Lobivia pentlandii (Hook.) Britton & Rose

 
Cactaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lobivia pentlandii
Lobivia pentlandii
Lobivia pentlandii
Lobivia pentlandii

Opuntia ficus-indica (L.) Mill. DD

 
Cactaceae 5,477 4,606 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Opuntia ficus-indica
Opuntia ficus-indica
Opuntia ficus-indica
Opuntia ficus-indica

Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck LC

 
Cactaceae 27 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Opuntia sulphurea
Opuntia sulphurea
Opuntia sulphurea
Opuntia sulphurea

Oreocereus fossulatus (Labour.) Backeb.

 
Cactaceae 13 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oreocereus fossulatus
Oreocereus fossulatus
Oreocereus fossulatus
Oreocereus fossulatus

Trichocereus bridgesii (Salm-Dyck) Britton & Rose

 
Cactaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trichocereus bridgesii
Trichocereus bridgesii