ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Calceolaria buchtieniana Kraenzl.

 
Calceolariaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Calceolaria buchtieniana