ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Campanula isophylla Moretti

 
Campanulaceae 12 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanula isophylla
Campanula isophylla
Campanula isophylla
Campanula isophylla

Campanula medium L.

കാമ്പനൂല മീഡിയം
Campanulaceae 1,532 1,170 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanula medium
Campanula medium
Campanula medium
Campanula medium

Lobelia erinus L.

 
Campanulaceae 2,789 2,515 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lobelia erinus
Lobelia erinus
Lobelia erinus
Lobelia erinus

Lobelia oligophylla (Wedd.) Lammers

 
Campanulaceae 9 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lobelia oligophylla
Lobelia oligophylla
Lobelia oligophylla
Lobelia oligophylla