ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Arenaria boliviana F.N. Williams LC

 
Caryophyllaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arenaria boliviana
Arenaria boliviana
Arenaria boliviana
Arenaria boliviana

Cerastium arvense L. LC

 
Caryophyllaceae 3,757 3,015 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium arvense
Cerastium arvense
Cerastium arvense
Cerastium arvense

Cerastium consanguineum Wedd.

സെരാസ്റ്റിയം ഗ്ലോമെറാറ്റം
Caryophyllaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium consanguineum
Cerastium consanguineum
Cerastium consanguineum
Cerastium consanguineum

Cerastium crassipes Bartl

 
Caryophyllaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium crassipes
Cerastium crassipes
Cerastium crassipes
Cerastium crassipes

Cerastium glomeratum Thuill.

 
Caryophyllaceae 2,515 1,861 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium glomeratum
Cerastium glomeratum
Cerastium glomeratum
Cerastium glomeratum

Cerastium mucronatum Wedd.

 
Caryophyllaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium mucronatum
Cerastium mucronatum
Cerastium mucronatum

Cerastium peruvianum Muschl.

 
Caryophyllaceae 9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium peruvianum
Cerastium peruvianum
Cerastium peruvianum
Cerastium peruvianum

Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl.

 
Caryophyllaceae 17 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Colobanthus quitensis
Colobanthus quitensis
Colobanthus quitensis
Colobanthus quitensis

Dianthus barbatus L.

 
Caryophyllaceae 8,153 7,267 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dianthus barbatus
Dianthus barbatus
Dianthus barbatus
Dianthus barbatus

Dianthus plumarius L.

 
Caryophyllaceae 901 767 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dianthus plumarius
Dianthus plumarius
Dianthus plumarius
Dianthus plumarius

Gypsophila elegans M. Bieb.

 
Caryophyllaceae 139 127 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gypsophila elegans
Gypsophila elegans
Gypsophila elegans
Gypsophila elegans

Gypsophila paniculata L.

ഗിപ്സോഫില പാനികുലാറ്റ
Caryophyllaceae 768 670 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gypsophila paniculata
Gypsophila paniculata
Gypsophila paniculata
Gypsophila paniculata

Pycnophyllum molle Remy LC

 
Caryophyllaceae 21 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pycnophyllum molle
Pycnophyllum molle
Pycnophyllum molle
Pycnophyllum molle

Pycnophyllum tetrastichum Remy LC

 
Caryophyllaceae 12 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pycnophyllum tetrastichum
Pycnophyllum tetrastichum
Pycnophyllum tetrastichum
Pycnophyllum tetrastichum

Sagina procumbens L.

 
Caryophyllaceae 759 598 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sagina procumbens
Sagina procumbens
Sagina procumbens
Sagina procumbens

Silene gallica L.

 
Caryophyllaceae 1,174 775 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Silene gallica
Silene gallica
Silene gallica
Silene gallica

Silene mandonii (Rohrb.) Bocquet

 
Caryophyllaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Silene mandonii
Silene mandonii

Stellaria media (L.) Vill.

 
Caryophyllaceae 8,394 6,799 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stellaria media
Stellaria media
Stellaria media
Stellaria media

Stellaria weddellii Pedersen

 
Caryophyllaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stellaria weddellii
Stellaria weddellii