ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Convolvulus arvensis L.

 
Convolvulaceae 10,187 8,709 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Convolvulus arvensis
Convolvulus arvensis
Convolvulus arvensis
Convolvulus arvensis

Dichondra argentea Humb. & Bonpl. ex Willd.

 
Convolvulaceae 203 172 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dichondra argentea
Dichondra argentea
Dichondra argentea
Dichondra argentea

Dichondra microcalyx (Hallier f.) Fabris

 
Convolvulaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dichondra microcalyx
Dichondra microcalyx
Dichondra microcalyx

Evolvulus sericeus Sw.

 
Convolvulaceae 47 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Evolvulus sericeus
Evolvulus sericeus
Evolvulus sericeus
Evolvulus sericeus

Ipomoea batatas (L.) Lam. DD

മധുരക്കിഴങ്ങ്
Convolvulaceae 2,053 1,732 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ipomoea batatas
Ipomoea batatas
Ipomoea batatas
Ipomoea batatas

Ipomoea plummerae A. Gray

 
Convolvulaceae 16 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ipomoea plummerae
Ipomoea plummerae
Ipomoea plummerae
Ipomoea plummerae

Ipomoea pubescens Lam.

 
Convolvulaceae 19 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ipomoea pubescens
Ipomoea pubescens
Ipomoea pubescens
Ipomoea pubescens

Ipomoea purpurea (L.) Roth

 
Convolvulaceae 4,851 4,127 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ipomoea purpurea
Ipomoea purpurea
Ipomoea purpurea
Ipomoea purpurea

Ipomoea tricolor Cav.

 
Convolvulaceae 193 128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ipomoea tricolor
Ipomoea tricolor
Ipomoea tricolor
Ipomoea tricolor