ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cupressus lusitanica Mill. LC

 
Cupressaceae 150 85 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cupressus lusitanica
Cupressus lusitanica
Cupressus lusitanica
Cupressus lusitanica

Cupressus sempervirens L. LC

 
Cupressaceae 5,014 3,504 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cupressus sempervirens
Cupressus sempervirens
Cupressus sempervirens
Cupressus sempervirens

Juniperus chinensis L. LC

 
Cupressaceae 170 133 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Juniperus chinensis
Juniperus chinensis
Juniperus chinensis
Juniperus chinensis

Platycladus orientalis (L.) Franco

 
Cupressaceae 2,299 1,680 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Platycladus orientalis
Platycladus orientalis
Platycladus orientalis
Platycladus orientalis

Sequoia sempervirens (D. Don) Endl. EN

 
Cupressaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sequoia sempervirens
Sequoia sempervirens
Sequoia sempervirens
Sequoia sempervirens