ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Equisetum bogotense Kunth

 
Equisetaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Equisetum bogotense
Equisetum bogotense
Equisetum bogotense

Equisetum giganteum L. LC

 
Equisetaceae 37 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Equisetum giganteum
Equisetum giganteum
Equisetum giganteum
Equisetum giganteum