ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Rhododendron simsii Planch.

 
Ericaceae 2,758 2,229 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhododendron simsii
Rhododendron simsii
Rhododendron simsii
Rhododendron simsii