ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Gentiana gayi Griseb.

 
Gentianaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Gentiana gayi

Gentiana sedifolia Kunth

 
Gentianaceae 39 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gentiana sedifolia
Gentiana sedifolia
Gentiana sedifolia
Gentiana sedifolia

Halenia caespitosa Gilg

 
Gentianaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Halenia caespitosa
Halenia caespitosa