ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton

 
Geraniaceae 248 201 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erodium cicutarium
Erodium cicutarium
Erodium cicutarium
Erodium cicutarium

Geranium core-core Steud.

 
Geraniaceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Geranium core-core
Geranium core-core
Geranium core-core
Geranium core-core

Geranium sessiliflorum Cav.

 
Geraniaceae 23 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Geranium sessiliflorum
Geranium sessiliflorum
Geranium sessiliflorum
Geranium sessiliflorum

Pelargonium grandiflorum Willd.

 
Geraniaceae 302 272 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium grandiflorum
Pelargonium grandiflorum
Pelargonium grandiflorum
Pelargonium grandiflorum

Pelargonium x hortorum L.H. Bailey

 
Geraniaceae 408 184 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium x hortorum
Pelargonium x hortorum
Pelargonium x hortorum
Pelargonium x hortorum

Pelargonium zonale (L.) L'Hér.

 
Geraniaceae 3,215 2,735 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium zonale
Pelargonium zonale
Pelargonium zonale
Pelargonium zonale