ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton

 
Geraniaceae 140 119 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erodium cicutarium
Erodium cicutarium
Erodium cicutarium
Erodium cicutarium

Geranium core-core Steud.

 
Geraniaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Geranium core-core

Geranium sessiliflorum Cav.

 
Geraniaceae 19 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Geranium sessiliflorum
Geranium sessiliflorum
Geranium sessiliflorum
Geranium sessiliflorum

Pelargonium grandiflorum Willd.

 
Geraniaceae 133 117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium grandiflorum
Pelargonium grandiflorum
Pelargonium grandiflorum
Pelargonium grandiflorum

Pelargonium x hortorum L.H. Bailey

 
Geraniaceae 387 171 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium x hortorum
Pelargonium x hortorum
Pelargonium x hortorum
Pelargonium x hortorum

Pelargonium zonale (L.) L'Hér.

 
Geraniaceae 2,126 1,839 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium zonale
Pelargonium zonale
Pelargonium zonale
Pelargonium zonale