ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.

ഹൈഡ്രാഞ്ചിയ
Hydrangeaceae 13,278 11,753 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydrangea macrophylla
Hydrangea macrophylla
Hydrangea macrophylla
Hydrangea macrophylla

Philadelphus coronarius L.

 
Hydrangeaceae 11,376 9,182 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Philadelphus coronarius
Philadelphus coronarius
Philadelphus coronarius
Philadelphus coronarius