ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Iris germanica L.

 
Iridaceae 5,572 4,786 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Iris germanica
Iris germanica
Iris germanica
Iris germanica

Olsynium acaule (Klatt) Goldblatt

 
Iridaceae 10 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Olsynium acaule
Olsynium acaule
Olsynium acaule
Olsynium acaule

Orthrosanthus chimboracensis (Kunth) Baker

 
Iridaceae 14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orthrosanthus chimboracensis
Orthrosanthus chimboracensis
Orthrosanthus chimboracensis
Orthrosanthus chimboracensis

Sisyrinchium chilense Hook.

 
Iridaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sisyrinchium chilense
Sisyrinchium chilense
Sisyrinchium chilense
Sisyrinchium chilense