ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Iris germanica L.

 
Iridaceae 4,340 3,756 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Iris germanica
Iris germanica
Iris germanica
Iris germanica

Olsynium acaule (Klatt) Goldblatt

 
Iridaceae 10 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Olsynium acaule
Olsynium acaule
Olsynium acaule
Olsynium acaule

Sisyrinchium chilense Hook.

 
Iridaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Sisyrinchium chilense