ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Isoetes lechleri Mett. LC

 
Isoetaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Isoetes lechleri
Isoetes lechleri