ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Distichia muscoides Nees & Meyen

 
Juncaceae 60 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Distichia muscoides
Distichia muscoides
Distichia muscoides
Distichia muscoides

Juncus balticus Willd. LC

 
Juncaceae 6 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Juncus balticus
Juncus balticus
Juncus balticus
Juncus balticus

Juncus bufonius L. LC

 
Juncaceae 279 167 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Juncus bufonius
Juncus bufonius
Juncus bufonius
Juncus bufonius

Juncus ebracteatus E. Mey.

 
Juncaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Juncus ebracteatus
Juncus ebracteatus

Juncus stipulatus Nees & Meyen

 
Juncaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Juncus stipulatus
Juncus stipulatus

Luzula racemosa Desv.

 
Juncaceae 23 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Luzula racemosa
Luzula racemosa
Luzula racemosa
Luzula racemosa

Luzula vulcanica Liebm.

 
Juncaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Luzula vulcanica
Luzula vulcanica
Luzula vulcanica
Luzula vulcanica

Oxychloe andina Phil.

 
Juncaceae 29 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oxychloe andina
Oxychloe andina
Oxychloe andina
Oxychloe andina