ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Caiophora chuquitensis (Meyen) Urb. & Gilg

 
Loasaceae 80 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caiophora chuquitensis
Caiophora chuquitensis
Caiophora chuquitensis
Caiophora chuquitensis

Caiophora rosulata (Wedd.) Urb. & Gilg

 
Loasaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Caiophora rosulata