ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Magnolia grandiflora L. LC

മഗ്നോലിയ ഗ്രാൻഡിഫ്ളോറ
Magnoliaceae 6,051 4,777 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Magnolia grandiflora
Magnolia grandiflora
Magnolia grandiflora
Magnolia grandiflora