ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ficus benjamina L. LC

വെള്ളാൽ
Moraceae 4,714 3,863 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ficus benjamina
Ficus benjamina
Ficus benjamina
Ficus benjamina

Ficus elastica Roxb. ex Hornem.

ശീമയാൽ
Moraceae 3,228 2,812 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ficus elastica
Ficus elastica
Ficus elastica
Ficus elastica