ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Allionia incarnata L.

 
Nyctaginaceae 130 118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allionia incarnata
Allionia incarnata
Allionia incarnata
Allionia incarnata

Bougainvillea spectabilis Willd.

 
Nyctaginaceae 9,455 8,145 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bougainvillea spectabilis
Bougainvillea spectabilis
Bougainvillea spectabilis
Bougainvillea spectabilis