ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Fraxinus angustifolia Vahl LC

 
Oleaceae 4,333 2,955 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia

Fraxinus excelsior L. NT

 
Oleaceae 14,345 10,965 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior

Fraxinus pennsylvanica Marshall CR

 
Oleaceae 80 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fraxinus pennsylvanica
Fraxinus pennsylvanica
Fraxinus pennsylvanica
Fraxinus pennsylvanica

Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. LC

 
Oleaceae 9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fraxinus uhdei
Fraxinus uhdei
Fraxinus uhdei
Fraxinus uhdei

Jasminum grandiflorum L.

പിച്ചി
Oleaceae 667 519 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Jasminum grandiflorum
Jasminum grandiflorum
Jasminum grandiflorum
Jasminum grandiflorum

Jasminum mesnyi Hance

ജാസ്മീനം മെസ്നി
Oleaceae 837 668 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Jasminum mesnyi
Jasminum mesnyi
Jasminum mesnyi
Jasminum mesnyi

Ligustrum lucidum W.T. Aiton LC

 
Oleaceae 186 112 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ligustrum lucidum
Ligustrum lucidum
Ligustrum lucidum
Ligustrum lucidum

Ligustrum ovalifolium Hassk. LC

 
Oleaceae 1,452 1,179 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ligustrum ovalifolium
Ligustrum ovalifolium
Ligustrum ovalifolium
Ligustrum ovalifolium

Ligustrum sinense Lour.

 
Oleaceae 1,958 1,479 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ligustrum sinense
Ligustrum sinense
Ligustrum sinense
Ligustrum sinense

Olea europaea L.

ഒലിവ്
Oleaceae 7,088 5,445 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea

Syringa vulgaris L. LC

സിരിങ വൾഗാരിസ്
Oleaceae 11,951 9,916 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Syringa vulgaris
Syringa vulgaris
Syringa vulgaris
Syringa vulgaris