ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Clarkia unguiculata Lindl.

 
Onagraceae 601 541 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clarkia unguiculata
Clarkia unguiculata
Clarkia unguiculata
Clarkia unguiculata

Epilobium denticulatum Ruiz & Pav.

 
Onagraceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Epilobium denticulatum
Epilobium denticulatum
Epilobium denticulatum
Epilobium denticulatum

Fuchsia hybrida hort. ex Siebert & Voss

 
Onagraceae 112 80 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fuchsia hybrida
Fuchsia hybrida
Fuchsia hybrida
Fuchsia hybrida

Fuchsia lycioides Andrews

 
Onagraceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Fuchsia lycioides
Fuchsia lycioides
Fuchsia lycioides

Fuchsia magellanica Lam.

 
Onagraceae 6,600 5,763 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fuchsia magellanica
Fuchsia magellanica
Fuchsia magellanica
Fuchsia magellanica

Oenothera punae Kuntze

 
Onagraceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oenothera punae
Oenothera punae
Oenothera punae
Oenothera punae

Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton

 
Onagraceae 612 426 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oenothera rosea
Oenothera rosea
Oenothera rosea
Oenothera rosea

Oenothera tetraptera Cav.

 
Onagraceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oenothera tetraptera
Oenothera tetraptera
Oenothera tetraptera
Oenothera tetraptera