ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ophioglossum crotalophoroides Walter

 
Ophioglossaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ophioglossum crotalophoroides
Ophioglossum crotalophoroides
Ophioglossum crotalophoroides