ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Passiflora caerulea L.

 
Passifloraceae 10,128 9,018 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora caerulea
Passiflora caerulea
Passiflora caerulea
Passiflora caerulea

Passiflora manicata (Juss.) Pers.

 
Passifloraceae 115 86 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora manicata
Passiflora manicata
Passiflora manicata
Passiflora manicata

Passiflora tripartita (Juss.) Poir.

 
Passifloraceae 345 248 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora tripartita
Passiflora tripartita
Passiflora tripartita
Passiflora tripartita