ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Mimulus glabratus Kunth LC

 
Phrymaceae 9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mimulus glabratus
Mimulus glabratus
Mimulus glabratus
Mimulus glabratus