ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies pinsapo Boiss. EN

 
Pinaceae 798 544 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies pinsapo
Abies pinsapo
Abies pinsapo
Abies pinsapo

Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière EN

 
Pinaceae 1,171 739 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cedrus atlantica
Cedrus atlantica
Cedrus atlantica
Cedrus atlantica

Picea smithiana (Wall.) Boiss. LC

 
Pinaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Picea smithiana
Picea smithiana
Picea smithiana
Picea smithiana

Pinus montezumae Lamb. LC

 
Pinaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pinus montezumae
Pinus montezumae
Pinus montezumae
Pinus montezumae

Pinus patula Schltdl. & Cham. LC

 
Pinaceae 40 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pinus patula
Pinus patula
Pinus patula
Pinus patula

Pinus pseudostrobus Lindl. LC

 
Pinaceae 21 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pinus pseudostrobus
Pinus pseudostrobus
Pinus pseudostrobus
Pinus pseudostrobus