ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies pinsapo Boiss. EN

 
Pinaceae 1,478 1,031 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies pinsapo
Abies pinsapo
Abies pinsapo
Abies pinsapo

Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière EN

 
Pinaceae 1,792 1,170 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cedrus atlantica
Cedrus atlantica
Cedrus atlantica
Cedrus atlantica

Picea smithiana (Wall.) Boiss. LC

 
Pinaceae 22 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Picea smithiana
Picea smithiana
Picea smithiana
Picea smithiana

Pinus montezumae Lamb. LC

 
Pinaceae 35 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pinus montezumae
Pinus montezumae
Pinus montezumae
Pinus montezumae

Pinus patula Schltdl. & Cham. LC

 
Pinaceae 62 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pinus patula
Pinus patula
Pinus patula
Pinus patula

Pinus pseudostrobus Lindl. LC

 
Pinaceae 35 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pinus pseudostrobus
Pinus pseudostrobus
Pinus pseudostrobus
Pinus pseudostrobus