ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pittosporum tenuifolium Banks & Sol. ex Gaertn.

 
Pittosporaceae 391 331 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pittosporum tenuifolium
Pittosporum tenuifolium
Pittosporum tenuifolium
Pittosporum tenuifolium

Pittosporum undulatum Vent.

 
Pittosporaceae 672 453 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pittosporum undulatum
Pittosporum undulatum
Pittosporum undulatum
Pittosporum undulatum