ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Antirrhinum majus L.

 
Plantaginaceae 9,025 7,548 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Antirrhinum majus
Antirrhinum majus
Antirrhinum majus
Antirrhinum majus

Bougueria nubicola Decne.

 
Plantaginaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bougueria nubicola
Bougueria nubicola
Callitriche heteropoda

Digitalis purpurea L.

തിലപുഷ്‌പി
Plantaginaceae 14,451 12,447 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitalis purpurea
Digitalis purpurea
Digitalis purpurea
Digitalis purpurea

Hebe macrocarpa (Vahl) Cockayne & Allan

 
Plantaginaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hebe macrocarpa
Hebe macrocarpa
Hebe macrocarpa

Ourisia muscosa Benth.

 
Plantaginaceae 12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ourisia muscosa
Ourisia muscosa
Ourisia muscosa
Ourisia muscosa

Penstemon hartwegii Benth.

 
Plantaginaceae 61 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Penstemon hartwegii
Penstemon hartwegii
Penstemon hartwegii
Penstemon hartwegii

Plantago afra L.

 
Plantaginaceae 148 63 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Plantago afra
Plantago afra
Plantago afra
Plantago afra

Plantago australis Lam.

 
Plantaginaceae 49 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Plantago australis
Plantago australis
Plantago australis
Plantago australis

Plantago lanceolata L.

 
Plantaginaceae 10,298 8,596 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Plantago lanceolata
Plantago lanceolata
Plantago lanceolata
Plantago lanceolata

Plantago major L. LC

 
Plantaginaceae 6,184 5,289 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Plantago major
Plantago major
Plantago major
Plantago major

Plantago sericea Ruiz & Pav.

 
Plantaginaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Plantago sericea
Plantago sericea
Plantago sericea
Plantago sericea

Plantago tomentosa Lam.

 
Plantaginaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Plantago tomentosa
Plantago tomentosa
Plantago tomentosa
Plantago tomentosa

Plantago tubulosa Decne.

 
Plantaginaceae 23 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Plantago tubulosa
Plantago tubulosa
Plantago tubulosa
Plantago tubulosa

Veronica anagallis-aquatica L. LC

 
Plantaginaceae 773 492 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Veronica anagallis-aquatica
Veronica anagallis-aquatica
Veronica anagallis-aquatica
Veronica anagallis-aquatica

Veronica peregrina L. LC

 
Plantaginaceae 190 144 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Veronica peregrina
Veronica peregrina
Veronica peregrina
Veronica peregrina

Veronica persica Poir.

 
Plantaginaceae 6,714 5,519 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Veronica persica
Veronica persica
Veronica persica
Veronica persica

Veronica serpyllifolia L. LC

 
Plantaginaceae 1,783 1,317 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Veronica serpyllifolia
Veronica serpyllifolia
Veronica serpyllifolia
Veronica serpyllifolia