ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aciachne pulvinata Benth.

 
Poaceae 41 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aciachne pulvinata
Aciachne pulvinata
Aciachne pulvinata
Aciachne pulvinata

Agrostis breviculmis Hitchc.

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Agrostis breviculmis

Agrostis tolucensis Kunth

 
Poaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis tolucensis
Agrostis tolucensis
Agrostis tolucensis
Agrostis tolucensis

Alopecurus magellanicus Lam. LC

 
Poaceae 11 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alopecurus magellanicus
Alopecurus magellanicus
Alopecurus magellanicus
Alopecurus magellanicus

Anatherostipa hans-meyeri (Pilg.) Peñail

 
Poaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anatherostipa hans-meyeri
Anatherostipa hans-meyeri

Aristida adscensionis L.

 
Poaceae 70 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristida adscensionis
Aristida adscensionis
Aristida adscensionis
Aristida adscensionis

Arundo donax L. LC

ഈറ
Poaceae 2,251 1,746 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax

Avena barbata Pott ex Link

 
Poaceae 875 659 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Avena barbata
Avena barbata
Avena barbata
Avena barbata

Avena fatua L. LC

 
Poaceae 1,814 1,497 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Avena fatua
Avena fatua
Avena fatua
Avena fatua

Avena sativa L.

ഓട്ട്സ്
Poaceae 3,091 2,888 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Avena sativa
Avena sativa
Avena sativa
Avena sativa

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter

 
Poaceae 374 206 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis

Bothriochloa laguroides (DC.) Herter

 
Poaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bothriochloa laguroides
Bothriochloa laguroides
Bothriochloa laguroides
Bothriochloa laguroides

Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb.

 
Poaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bothriochloa saccharoides
Bothriochloa saccharoides
Bothriochloa saccharoides

Briza minor L.

 
Poaceae 258 210 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Briza minor
Briza minor
Briza minor
Briza minor

Bromus catharticus Vahl

 
Poaceae 95 68 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromus catharticus
Bromus catharticus
Bromus catharticus
Bromus catharticus

Bromus lanatus Kunth

 
Poaceae 18 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromus lanatus
Bromus lanatus
Bromus lanatus
Bromus lanatus

Chloris ciliata Sw.

 
Poaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Chloris ciliata
Chloris ciliata
Chloris ciliata

Cortaderia speciosa (Nees) Stapf

 
Poaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cortaderia speciosa
Cortaderia speciosa
Cortaderia speciosa
Cortaderia speciosa

Cynodon dactylon (L.) Pers.

 
Poaceae 1,705 1,314 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynodon dactylon
Cynodon dactylon
Cynodon dactylon
Cynodon dactylon

Dactylis glomerata L.

 
Poaceae 7,255 5,771 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylis glomerata
Dactylis glomerata
Dactylis glomerata
Dactylis glomerata

Deyeuxia chrysantha J. Presl

 
Poaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Deyeuxia chrysantha
Deyeuxia chrysantha
Deyeuxia chrysantha
Deyeuxia chrysantha

Deyeuxia curvula Wedd.

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Deyeuxia curvula

Deyeuxia eminens J. Presl

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Deyeuxia eminens

Deyeuxia minima (Pilg.) Rúgolo

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Deyeuxia minima

Deyeuxia nitidula (Pilg.) Rúgolo

 
Poaceae 10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Deyeuxia nitidula
Deyeuxia nitidula
Deyeuxia nitidula
Deyeuxia nitidula

Deyeuxia ovata J.Presl

 
Poaceae 11 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Deyeuxia ovata
Deyeuxia ovata
Deyeuxia ovata
Deyeuxia ovata

Deyeuxia rigescens (J.Presl) Türpe

 
Poaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Deyeuxia rigescens
Deyeuxia rigescens
Deyeuxia rigescens
Deyeuxia rigescens

Deyeuxia vicunarum Wedd.

 
Poaceae 24 1 നിരീക്ഷണം
Deyeuxia vicunarum
Deyeuxia vicunarum
Deyeuxia vicunarum
Deyeuxia vicunarum

Dielsiochloa floribunda (Pilg.) Pilg.

 
Poaceae 13 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dielsiochloa floribunda
Dielsiochloa floribunda
Dielsiochloa floribunda
Dielsiochloa floribunda

Distichlis spicata (L.) Greene LC

 
Poaceae 77 63 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Distichlis spicata
Distichlis spicata
Distichlis spicata
Distichlis spicata

Eragrostis curvula (Schrad.) Nees

 
Poaceae 36 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis curvula
Eragrostis curvula
Eragrostis curvula
Eragrostis curvula

Eragrostis nigricans (Kunth) Steud.

 
Poaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis nigricans
Eragrostis nigricans
Eragrostis nigricans
Eragrostis nigricans

Festuca arundinacea Schreb.

 
Poaceae 16 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Festuca arundinacea
Festuca arundinacea
Festuca arundinacea
Festuca arundinacea

Festuca dolichophylla J.Presl

 
Poaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Festuca dolichophylla
Festuca dolichophylla
Festuca dolichophylla
Festuca dolichophylla

Festuca peruviana Infantes

 
Poaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Festuca peruviana
Festuca peruviana

Festuca rigescens (J.Presl) Kunth

 
Poaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Festuca rigescens
Festuca rigescens

Hordeum vulgare L.

ബാർളി
Poaceae 7,641 7,257 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hordeum vulgare
Hordeum vulgare
Hordeum vulgare
Hordeum vulgare

Lolium multiflorum Lam.

 
Poaceae 185 128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lolium multiflorum
Lolium multiflorum
Lolium multiflorum
Lolium multiflorum

Lolium perenne L.

 
Poaceae 2,253 1,732 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lolium perenne
Lolium perenne
Lolium perenne
Lolium perenne

Melinis repens (Willd.) Zizka

 
Poaceae 346 257 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melinis repens
Melinis repens
Melinis repens
Melinis repens

Nassella neesiana (Trin. & Rupr.) Barkworth

 
Poaceae 19 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nassella neesiana
Nassella neesiana
Nassella neesiana
Nassella neesiana

Pappostipa vaginata (Phil.) Romasch.

 
Poaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Pappostipa vaginata
Pappostipa vaginata

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov.

 
Poaceae 37 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pennisetum clandestinum
Pennisetum clandestinum
Pennisetum clandestinum
Pennisetum clandestinum

Phalaris aquatica L.

 
Poaceae 193 146 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Phalaris aquatica
Phalaris aquatica
Phalaris aquatica
Phalaris aquatica

Phalaris minor Retz.

 
Poaceae 118 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Phalaris minor
Phalaris minor
Phalaris minor
Phalaris minor

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. LC

 
Poaceae 4,619 3,471 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Phragmites australis
Phragmites australis
Phragmites australis
Phragmites australis

Phyllostachys aurea Carrière ex Rivière & C.Rivière

 
Poaceae 751 534 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Phyllostachys aurea
Phyllostachys aurea
Phyllostachys aurea
Phyllostachys aurea

Poa annua L. LC

 
Poaceae 1,864 1,446 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Poa annua
Poa annua
Poa annua
Poa annua

Poa gymnantha Pilg.

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Poa gymnantha

Poa infirma Kunth

 
Poaceae 34 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Poa infirma
Poa infirma
Poa infirma
Poa infirma
Loading...