ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Muehlenbeckia volcanica (Benth.) Endl.

 
Polygonaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Muehlenbeckia volcanica
Muehlenbeckia volcanica
Muehlenbeckia volcanica

Polygonum aviculare L.

 
Polygonaceae 3,113 2,420 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polygonum aviculare
Polygonum aviculare
Polygonum aviculare
Polygonum aviculare

Polygonum convolvulus L.

 
Polygonaceae 7 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polygonum convolvulus
Polygonum convolvulus
Polygonum convolvulus
Polygonum convolvulus

Rheum rhabarbarum L.

റുബാർബ്
Polygonaceae 329 288 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rheum rhabarbarum
Rheum rhabarbarum
Rheum rhabarbarum
Rheum rhabarbarum

Rumex acetosella L.

 
Polygonaceae 3,017 2,371 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rumex acetosella
Rumex acetosella
Rumex acetosella
Rumex acetosella

Rumex conglomeratus Murray

 
Polygonaceae 701 453 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rumex conglomeratus
Rumex conglomeratus
Rumex conglomeratus
Rumex conglomeratus

Rumex crispus L.

 
Polygonaceae 6,957 5,222 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rumex crispus
Rumex crispus
Rumex crispus
Rumex crispus

Rumex obtusifolius L.

 
Polygonaceae 8,264 6,762 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rumex obtusifolius
Rumex obtusifolius
Rumex obtusifolius
Rumex obtusifolius