ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Stuckenia filiformis (Pers.) Börner LC

 
Potamogetonaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stuckenia filiformis
Stuckenia filiformis
Stuckenia filiformis
Stuckenia filiformis

Stuckenia pectinata (L.) Börner LC

 
Potamogetonaceae 57 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stuckenia pectinata
Stuckenia pectinata
Stuckenia pectinata
Stuckenia pectinata

Zannichellia palustris L. LC

 
Potamogetonaceae 40 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zannichellia palustris
Zannichellia palustris
Zannichellia palustris
Zannichellia palustris