ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anagallis arvensis L.

 
Primulaceae 1,192 1,060 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anagallis arvensis
Anagallis arvensis
Anagallis arvensis
Anagallis arvensis

Primula malacoides Franch.

 
Primulaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Primula malacoides
Primula malacoides
Primula malacoides
Primula malacoides