ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Adiantum orbignyanum Kuhn

 
Pteridaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum orbignyanum
Adiantum orbignyanum

Argyrochosma nivea (Poir.) Windham

 
Pteridaceae 31 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argyrochosma nivea
Argyrochosma nivea
Argyrochosma nivea
Argyrochosma nivea

Cheilanthes pruinata Kaulf.

 
Pteridaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Cheilanthes pruinata

Pellaea ternifolia (Cav.) Link

 
Pteridaceae 23 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pellaea ternifolia
Pellaea ternifolia
Pellaea ternifolia
Pellaea ternifolia