ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cydonia oblonga Mill.

സബർജിൽ
Rosaceae 4,905 3,701 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cydonia oblonga
Cydonia oblonga
Cydonia oblonga
Cydonia oblonga

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

 
Rosaceae 5,673 4,509 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eriobotrya japonica
Eriobotrya japonica
Eriobotrya japonica
Eriobotrya japonica

Fragaria vesca L.

 
Rosaceae 8,627 7,383 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fragaria vesca
Fragaria vesca
Fragaria vesca
Fragaria vesca

Geum chiloense Balb. ex Ser.

 
Rosaceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Geum chiloense
Geum chiloense
Geum chiloense
Geum chiloense

Kageneckia lanceolata Ruiz & Pav. VU

 
Rosaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Kageneckia lanceolata

Kerria japonica (L.) DC.

കെരിയ ജപോനിക
Rosaceae 4,317 3,668 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kerria japonica
Kerria japonica
Kerria japonica
Kerria japonica

Lachemilla diplophylla (Diels) Rothm.

 
Rosaceae 10 1 നിരീക്ഷണം
Lachemilla diplophylla
Lachemilla diplophylla
Lachemilla diplophylla
Lachemilla diplophylla

Lachemilla pinnata (Ruiz & Pav.) Rothm.

 
Rosaceae 21 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lachemilla pinnata
Lachemilla pinnata
Lachemilla pinnata
Lachemilla pinnata

Malus sylvestris Mill. DD

മാലസ് സിൽവെസ്ട്രിസ്
Rosaceae 3,696 2,570 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malus sylvestris
Malus sylvestris
Malus sylvestris
Malus sylvestris

Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze

 
Rosaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Margyricarpus pinnatus

Prunus cerasifera Ehrh. DD

 
Rosaceae 11,862 9,187 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Prunus cerasifera
Prunus cerasifera
Prunus cerasifera
Prunus cerasifera

Prunus domestica L. DD

പ്ലം
Rosaceae 9,581 7,207 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Prunus domestica
Prunus domestica
Prunus domestica
Prunus domestica

Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb

 
Rosaceae 20 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Prunus dulcis
Prunus dulcis
Prunus dulcis
Prunus dulcis

Prunus persica (L.) Batsch

പീച്ച്
Rosaceae 5,004 4,020 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Prunus persica
Prunus persica
Prunus persica
Prunus persica

Prunus salicina Lindl. LC

 
Rosaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Prunus salicina
Prunus salicina
Prunus salicina

Prunus serotina Ehrh. LC

 
Rosaceae 4,733 3,548 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Prunus serotina
Prunus serotina
Prunus serotina
Prunus serotina

Pyracantha coccinea M. Roem.

 
Rosaceae 265 199 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pyracantha coccinea
Pyracantha coccinea
Pyracantha coccinea
Pyracantha coccinea

Pyrus communis L. LC

പിറസ് കമ്മ്യൂണിസ്
Rosaceae 5,644 4,276 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pyrus communis
Pyrus communis
Pyrus communis
Pyrus communis

Pyrus nivalis Jacq. DD

 
Rosaceae 15 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pyrus nivalis
Pyrus nivalis
Pyrus nivalis
Pyrus nivalis

Rosa cymosa Tratt.

 
Rosaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosa cymosa
Rosa cymosa

Rosa rubiginosa L.

റോസ റൂബിജിനോസ
Rosaceae 1,498 1,094 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosa rubiginosa
Rosa rubiginosa
Rosa rubiginosa
Rosa rubiginosa

Spiraea japonica L. f.

 
Rosaceae 490 405 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spiraea japonica
Spiraea japonica
Spiraea japonica
Spiraea japonica

Tetraglochin cristatum (Britton) Rothm.

 
Rosaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Tetraglochin cristatum