ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Buddleja davidii Franch.

 
Scrophulariaceae 10,894 8,797 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buddleja davidii
Buddleja davidii
Buddleja davidii
Buddleja davidii

Limosella aquatica L. LC

 
Scrophulariaceae 47 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Limosella aquatica
Limosella aquatica
Limosella aquatica
Limosella aquatica

Verbascum phlomoides L.

 
Scrophulariaceae 802 622 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Verbascum phlomoides
Verbascum phlomoides
Verbascum phlomoides
Verbascum phlomoides

Verbascum virgatum Stokes

 
Scrophulariaceae 723 506 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Verbascum virgatum
Verbascum virgatum
Verbascum virgatum
Verbascum virgatum