ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Capsicum pubescens Ruiz & Pav.

 
Solanaceae 12 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capsicum pubescens
Capsicum pubescens
Capsicum pubescens
Capsicum pubescens

Datura stramonium L.

 
Solanaceae 8,485 6,856 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Datura stramonium
Datura stramonium
Datura stramonium
Datura stramonium

Dunalia brachyacantha Miers LC

 
Solanaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Dunalia brachyacantha

Lycianthes lycioides (L.) Hassl.

 
Solanaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Lycianthes lycioides

Lycopersicon esculentum Mill.

 
Solanaceae 2,322 2,032 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lycopersicon esculentum
Lycopersicon esculentum
Lycopersicon esculentum
Lycopersicon esculentum

Nicandra physalodes (L.) Gaertn.

 
Solanaceae 1,527 1,153 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nicandra physalodes
Nicandra physalodes
Nicandra physalodes
Nicandra physalodes

Nicotiana glauca Graham

 
Solanaceae 1,990 1,547 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nicotiana glauca
Nicotiana glauca
Nicotiana glauca
Nicotiana glauca

Nicotiana tabacum L.

പുകയില
Solanaceae 1,393 1,094 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nicotiana tabacum
Nicotiana tabacum
Nicotiana tabacum
Nicotiana tabacum

Petunia hybrida Vilm.

 
Solanaceae 4,244 3,883 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Petunia hybrida
Petunia hybrida
Petunia hybrida
Petunia hybrida

Physalis peruviana L.

മലതക്കാളിക്കീര
Solanaceae 1,798 1,437 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Physalis peruviana
Physalis peruviana
Physalis peruviana
Physalis peruviana

Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill.

 
Solanaceae 529 332 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salpichroa origanifolia
Salpichroa origanifolia
Salpichroa origanifolia
Salpichroa origanifolia

Solanum acaule Bitter LC

 
Solanaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum acaule
Solanum acaule
Solanum acaule
Solanum acaule

Solanum marginatum L. f. LC

 
Solanaceae 17 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum marginatum
Solanum marginatum
Solanum marginatum
Solanum marginatum

Solanum tuberosum L.

ഉരുളക്കിഴങ്ങ്
Solanaceae 3,633 3,199 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum tuberosum
Solanum tuberosum
Solanum tuberosum
Solanum tuberosum

Streptosolen jamesonii (Benth.) Miers

 
Solanaceae 203 123 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Streptosolen jamesonii
Streptosolen jamesonii
Streptosolen jamesonii
Streptosolen jamesonii