ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Taxus baccata L. LC

ടാക്സസ് ബക്കാട്ട
Taxaceae 7,776 6,167 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata