ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Urtica urens L.

 
Urticaceae 1,837 1,635 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Urtica urens
Urtica urens
Urtica urens
Urtica urens