ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Adiantum orbignyanum Kuhn

 
Pteridaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum orbignyanum
Adiantum orbignyanum