ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ajuga reptans L.

അജുഗ റെപ്റ്റൻസ്
Lamiaceae 13,437 11,512 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans