ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Arjona pusilla Hook. f.

 
Schoepfiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Arjona pusilla