ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Artemisia absinthium L.

 
Asteraceae 2,456 2,001 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia absinthium
Artemisia absinthium
Artemisia absinthium
Artemisia absinthium