ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aschersoniodoxa cachensis (Speg.) Al-Shehbaz LC

 
Brassicaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aschersoniodoxa cachensis
Aschersoniodoxa cachensis
Aschersoniodoxa cachensis
Aschersoniodoxa cachensis