ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Austrocylindropuntia subulata (Muehlenpf.) Backeb. LC

 
Cactaceae 926 847 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Austrocylindropuntia subulata
Austrocylindropuntia subulata
Austrocylindropuntia subulata
Austrocylindropuntia subulata

Austrocylindropuntia vestita (Salm-Dyck) Backeb. LC

 
Cactaceae 45 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Austrocylindropuntia vestita
Austrocylindropuntia vestita
Austrocylindropuntia vestita
Austrocylindropuntia vestita