ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bartsia crenoloba Wedd.

 
Orobanchaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bartsia crenoloba
Bartsia crenoloba
Bartsia crenoloba
Bartsia crenoloba

Bartsia pedicularoides Benth.

 
Orobanchaceae 12 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bartsia pedicularoides
Bartsia pedicularoides
Bartsia pedicularoides
Bartsia pedicularoides

Bartsia peruviana Walp.

 
Orobanchaceae 10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bartsia peruviana
Bartsia peruviana
Bartsia peruviana
Bartsia peruviana