ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bidens andicola Kunth

 
Asteraceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens andicola
Bidens andicola
Bidens andicola
Bidens andicola

Bidens pilosa L.

സ്നേഹക്കൂറ
Asteraceae 1,593 1,114 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa

Bidens triplinervia Kunth

 
Asteraceae 13 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens triplinervia
Bidens triplinervia
Bidens triplinervia
Bidens triplinervia