ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bomarea boliviensis Baker

 
Alstroemeriaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Bomarea boliviensis
Bomarea boliviensis

Bomarea dulcis Herb.

 
Alstroemeriaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Bomarea dulcis

Bomarea glaucescens (Kunth) Baker NT

 
Alstroemeriaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bomarea glaucescens
Bomarea glaucescens