ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Calendula officinalis L.

 
Asteraceae 10,248 8,980 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calendula officinalis
Calendula officinalis
Calendula officinalis
Calendula officinalis