ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Capsicum pubescens Ruiz & Pav.

 
Solanaceae 11 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capsicum pubescens
Capsicum pubescens
Capsicum pubescens
Capsicum pubescens