ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cardamine bonariensis Pers.

 
Brassicaceae 23 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cardamine bonariensis
Cardamine bonariensis
Cardamine bonariensis
Cardamine bonariensis